VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

NOVASAVE s.r.o., IČ: 03399389, DIČ: CZ03399389, Office: Slovanská alej 24, budova C, 32600 Plzeň, Czech republic
Tel.: +420 605 15 28 28, email: info@novasave.cz, www.novasave.cz

Všeobecné obchodní podmínky společnosti NOVASAVE s.r.o.

 1. Úvodní ustanovení

1.1.         Účelem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „podmínky“) je blíže upravit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o provedení montáže, smlouvy o provedení opravy či zprostředkování (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi NOVASAVE s.r.o., zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 231281, jako zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“) a zákazníkem této společnosti jako objednatelem (dále jen „objednatel“).

1.2.         Zhotovitel provádí na území České republiky montáže, údržbu a opravy elektrických a tepelných systémů, CMB, stavební činnost a další činnosti dle předmětu podnikání uvedeném ve smlouvě či faktuře.

1.3.         Uzavřením smlouvy objednatel bere na vědomí a vyjadřuje svůj souhlas s těmito podmínkami. Jakékoliv odchylky od těchto podmínek, jejich doplnění nebo změny, jsou přípustné jen tehdy, jestliže se na nich smluvní strany písemně dohodly. V případě jakýchkoliv rozporů mezi zněním smlouvy a těmito podmínkami, mají přednost ustanovení smlouvy.

1.4.         Práva a povinnosti smluvních stran neupravené ve smlouvě nebo v podmínkách se řídí českým právem.

 1. Obecná ustanovení

2.1.         Rozsah předmětu smlouvy, včetně služeb zahrnutých do celkové ceny díla je dán ve vlastní smlouvě.

2.2.         Zhotovitel má právo nechat provést výkony předmětu díla či jeho část třetími osobami, které jsou nutné pro provedení smlouvy.

 1. Cena a její tvorba

3.1.         Nabídky zhotovitele jsou nezávazné. Jsou vyhrazeny technické změny komponentů resp. další technické inovace.

3.2.         Cena za dílo může být výslovně stanovena ve smlouvě nebo může být provedena odkazem na platný ceník zhotovitele ke dni potvrzení zakázky.

3.3.         Zhotovitel je oprávněn provést i práce a výkony (dodávky materiálu) v ceně díla nezahrnuté, pokud jsou potřebné pro řádné provedení a dokončení díla. Tyto práce a výkony (dodávky materiálu) se oceňují dle platného ceníku zhotovitele, event. dle cen v místě a čase obvyklých, kdy se má za to, že ceny zhotovitele jsou přednostně závazné. Zhotovitel je vyúčtuje po jejich provedení, nejpozději pak v rámci konečného vyúčtování díla.

3.4.         Veškeré uvedené ceny v nabídce nebo ve smlouvě, pokud není uvedeno jinak, jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty.

3.5.         K cenám bez daně z přidané hodnoty bude připočtena platná sazba daně z přidané hodnoty k datu provedení díla a podle druhu prováděné činnosti.

3.6.         Zhotovitel je oprávněn navýšit cenu díla, pokud dojde v průběhu realizace díla ke zvýšení cen od dodavatelů či subdodavatelů zhotovitele za jednotlivé komponenty obsažené v nabídce zhotovitele. Pokud se z tohoto důvodu zvýší cena díla nejméně o 5% původní ceny díla, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit dle čl. 13.2. podmínek.

 1. Platební podmínky

4.1.         Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, platí následující podmínky. Po podpisu smlouvy či vystavení zálohové faktury je splatná záloha ve výši dle zálohové faktury. Záloha je splatná bezhotovostně na účet zhotovitele, nejpozději do 5 dnů od podpisu smlouvy. Zbývající doplatek do celkové ceny o dílo či dle předem sdělené nabídky, bude proveden po předání díla a na základě faktury zhotovitele bezhotovostně na jeho účet se splatností 5 dnů od vystavení.

4.2.         Částka k úhradě je splatná v uvedeném datu splatnosti. Dostane-li se objednatel s platbou do prodlení, je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní úroky z prodlení ve výši 0,1% za každý započatý den prodlení.

4.3.         Objednatel může provést vzájemné započtení pohledávek pouze na základě písemné dohody se zhotovitelem. Uplatnění zadržovacího práva objednatelem je dohodou smluvních stran vyloučeno.

4.4.         Pokud se nastanou okolnosti, které dokládají omezení bonity objednatele nebo platební neschopnosti objednatele a proto ohrožují pohledávku zhotovitele, je objednavatel povinen toto sdělit dodavateli bez zbytečného odkladu. Zhotovitel má právo určit, že výkony resp. dodávky budou závislé na poskytnutí zálohy. Toto platí i v případě, že by tyto okolnosti měly vyjít najevo v době mezi uzavřením smlouvy a dodávkou nebo po jedné dílčí dodávce resp. několika dílčích dodávkách. Takové prodlení nemůže být bráno na zřetel ve smyslu prodlení v dodávce díla.

4.5.         Pokud objednatel odmítne poskytnout zálohu nebo ji i přes stanovenou lhůtu nezaplatí, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel využije svého oprávnění dle čl. 4.5. podmínek, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody. Objednatel je v takovém případě povinen uhradit zhotoviteli do 14 dnů smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč. Nárok zhotovitele na škodu převyšující výši smluvní pokuty, není ujednáním o smluvní pokutě dotčen.

4.6.         Jestliže je objednatel v úpadku, nebo je vůči němu zahájeno insolvenční řízení a nebo jestliže bylo insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o způsobu řešení úpadku je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody.

4.7.         Zhotovitel je oprávněn omezit funkčnost díla v případě, že objednavatel neuhradí konečnou či jinou fakturu za zhotovení díla a to až do doby, kdy dojde k úplné úhradě díla.

 1. Výhrada vlastnictví

5.1.         Vlastnictví všech komponentů (předmětu díla) přechází na objednatele teprve okamžikem zaplacení celkové ceny díla. Až do okamžiku úplného zaplacení si vlastnické právo ke komponentům (předmětu díla) vyhrazuje zhotovitel. Zhotovitel je v případě prodlení se zaplacením zálohy či ceny díla nebo v případě odstoupení od smlouvy oprávněn veškeré komponenty demontovat a odvést. Za tímto účelem objednatel uděluje zhotoviteli právo vstupu na místo plnění díla, a to i s oprávněním překonat případné překážky. Náklady za demontáž nebo odeslání a za technické změny, které byly podmíněny montáží nebo byly provedeny na přání objednatele, nese objednatel. Náklady se stanovují dle platného ceníku zhotovitele, event. dle výše cen v místě a čase obvyklých.

5.2.         Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele okamžikem, kdy zhotovitel příslušné komponenty dopraví na místo plnění díla. 

5.3.         Jestliže bude zboží s výhradou vlastnictví dodané zhotovitelem zpracováno nebo spojeno s věcí ve vlastnictví objednatele, není objednatel oprávněn převést nově vzniklou věc do vlastnictví či spoluvlastnictví jakékoliv třetí osobě, a to až do úplného zaplacení ceny díla. 

5.4.         Do okamžiku úplného zaplacení ceny díla platí pro objednatele zákaz zcizení, zástavy nebo převodu záruky ke všem dodaným komponentům, ať již jde o věci movité, nemovité, práva aj. 

5.5.         V případě zastavení, zabavení nebo jiného disponování nebo zásahů ze strany třetích osob objednatel upozorní na vlastnictví zhotovitele a bude o tom zhotovitele neprodleně písemně informovat. Veškeré škody vzniklé zhotoviteli jednáním třetích osob, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli společně a nerozdílně se třetími osobami.

 1. Dodací lhůty; zpoždění dodávky; přechod rizik při dodávkách materiálu

6.1.         Termíny nebo lhůty jsou závazné pouze tehdy, jsou-li dohodnuty písemně. Doba zhotovení díla vyplývá ze smlouvy, kde bude uveden termín konečného zhotovení.

6.2.         Pokud pro dodržení lhůt nebo termínů neposkytne objednatel včas součinnost, prodlouží se lhůty o časový interval trvání této překážky. To neplatí v případě, že prodlení zavinil zhotovitel. Za zpoždění z důvodu vyšší moci a událostí – jako stávka, výluka, úřední nařízení atd., které zhotoviteli ztěžují nebo znemožňují provést dohodnuté výkony nejen přechodně, nenese zhotovitel i v případě závazně ujednaných termínů a lhůt žádnou odpovědnost. Toto platí i pro třetí osoby pověřené zhotovitelem, nebo jejich dodavatele.

6.3.         Při pouhé dodávce materiálu dochází k přechodu nebezpečí škody na materiálu jeho vyexpedováním ze skladu zhotovitele. Zasílání probíhá nepojištěně na riziko objednatele. Způsob zaslání vybere zhotovitel. Zhotovitel uzavře pojištění pouze na přání objednatele a proti vyúčtování pojišťovacího poplatku. Případný dobropis za škodu se vystaví teprve tehdy, když zhotovitel obdrží pojistné krytí od pojišťovací společnosti. Další povinnosti zhotovitel nepřebírá.

 1. Jakostní a záruční podmínky

7.1.         Záruka na provedený předmět díla je 24 měsíců počínaje předáním, a převzetím díla. V případě, že je s objednatelem podepsána i servisní smlouva, mohou být záruční podmínky upraveny odlišně avšak ne v omezujícím rozsahu.

7.2.         Součástí podepsané servisní smlouvy může být i provádění monitoringu předmětu díla, včetně evidence vyrobené elektrické energie apod.

7.3.         Objednatel musí věcnou vadu reklamovat písemně neprodleně poté, co jí sám zjistil nebo se o ní dozvěděl nebo kdy ji měl objednatel zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce předmětu díla.

7.4.         Vykazuje-li předmět díla při předání a převzetí díla zjevnou vadu, má zhotovitel povinnost tuto vytknout do skončení předávacího řízení. Pokud tak neučiní, ztrácí veškerá práva z existence vady. 

7.5.         Objednatel smí provádět údržbu a opravy předmětu díla během záruční doby pouze prostřednictvím kvalifikované odborné osoby. Objednatel zajistí, aby ke komponentům předmětu díla neměly přístup nepovolané osoby.

7.6.         Ze záruky je zcela vyloučeno přirozené opotřebení, škody v důsledku neodborného nebo nedbalého zacházení, nadměrného zatěžování, nevhodných provozních prostředků a nedodržování provozních pokynů. To stejné platí v případě škod, které vzniknou jako důsledek změn nebo opravářských prací objednatele nebo třetí osoby, která nebyla přizvána společností zhotovitele.

7.7.         Nezávisle na nárocích ze záruky poskytují výrobci záruku podle příslušných údajů výrobce na základě samostatné záruční (garanční) smlouvy. Pokud výrobci poskytnou záruku či záruční servis společnosti zhotovitele, pak zhotovitel postoupí z toho vzniklé nároky objednateli.

 1. Podmínky pro montáž a dodání; povinnost součinnosti ze strany objednatele

8.1.         Objednatel je povinen zajistit na vlastní náklady úplnou stavební připravenost, zejm. zajistit, aby bylo možno začít s montáží, údržbou, opravou, postavením nebo uvedením do provozu v dohodnutém termínu a aby dílo mohlo být provedeno bez přerušení, dále připojení elektrické energie 230/400V, využití WC. V případě, že objednatel nezajistí WC či připojení k odběru elektrické energie, je zhotovitel oprávněn zajistit tyto potřeby stavby na náklady objednatele a navýšit cenu díla o tyto náklady.

8.2.         Objednatel umožní zhotoviteli a třetím osobám pověřeným zhotovitelem neomezený přístup na místo montáže, pokud je to nutné pro provedení výkonů stanovených ve smlouvě.

8.3.         Bude-li objednatel v prodlení s převzetím předmětu díla nebo poruší-li jiné povinnosti ohledně jeho spolupůsobení, pak je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu škody tím vzniklé, včetně případných vícenákladů.

8.4.         Současně s porušením objednatelova spolupůsobení se o tuto časovou lhůtu prodlení při spolupůsobení nejméně prodlužuje doba zhotovení díla.

8.5.         Mezi základní druhy povinností součinnosti objednatele patří zejména: zajištění přístupu do objektů a montážních míst, předání kopie stavebních plánů, souhlas s provedením prvotní a průběžné fotodokumentace, souhlas s provedením nezbytných stavebních a elektrických úprav, souhlas s měřením při připojování předmětu díla do elektrické sítě.

8.6.         V případě, že dílo vyžaduje pro bezvadnou činnost nebo ochranu či nastavení vzdálený přístup zhotovitele, vyhrazuje si zhotovitel takový přístup zajistit. Objednatel tímto souhlasí s poskytováním vzdáleného přístupu i zaměstnancům či dodavatelům zhotovitele. Zamezení přístupu zhotovitele k dílu může mít za následek zrušení záruky na celé dílo.

 1. Specifické podmínky

9.1.         Přívod elektrické energie: Pro připojení elektrické energie do sítě místního distributora je nutná smlouva mezi objednatelem a místním distributorem sítě, jejíž uzavření je povinností objednatele.

9.2.         Objednatel prohlašuje, že existuje účinné veřejnoprávní oznámení či pravomocné rozhodnutí podle předpisů práva stavebního, na základě kterého je možná montáž předmětu díla. Zhotovitel může o tom od objednatele požadovat příslušný doklad. Pokud by oznámení či rozhodnutí neexistovalo, je objednatel povinen nahradit zhotoviteli veškeré vzniklé škody, včetně případných pokut. Zhotovitel je pak oprávněn v takovém případě odstoupit od smlouvy o dílo.

 1. Nároky na náhradu škody

10.1.       Nároky na náhradu škody ze strany objednatele se řídí platnou právní úpravou.

10.2.       Zhotovitel neodpovídá za okolnosti vylučující odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

10.3.       Objednatel nemá nárok na náhradu škody, pokud nesplnění povinností zhotovitele bylo způsobeno jednáním objednatele nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl objednatel povinen.

10.4.       Objednatel nemá nárok na náhradu té části škody, jež byla způsobena nesplněním jeho povinnosti stanovené právními předpisy vydanými za účelem předcházení vzniku škody nebo omezení jejího rozsahu.

10.5.       Pokud objednateli hrozí škoda, je povinen s přihlédnutím k okolnostem případu učinit opatření potřebné k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla tím, že objednatel tuto povinnost nesplnil.

10.6.       Pokud objednatel odstoupí od smlouvy pro porušení smluvní povinnosti zhotovitele, nemá nárok na náhradu škody, která mu vznikla tím, že nevyužil včas možnosti uzavřít náhradní smlouvu k účelu, k němuž měla sloužit smlouva, od které objednatel odstoupil.

10.7.       Objednatel nemá nárok na náhradu škody či jakékoliv jiné plnění v případě zásahu vyšší moci (povodeň, úder blesku aj.)

 1. Reklama, reference

11.1.       Objednatel prohlašuje, že souhlasí s tím, že zhotovitel smí pojmenovat dílo jako referenci a může použít zhotovené fotografie tohoto díla pro reklamu.

 1. Předání a převzetí díla

12.1.       O předání a převzetí díla se vyhotovuje protokol, který musí být podepsán oběma smluvními stranami.

12.2.       Objednatel je povinen převzít předmět smlouvy o dílo poté, co je zhotovitelem vyzván k předání a předmět díla je způsobilý k předání. Drobné vady a nedodělky díla nebránící jeho užívání nejsou důvodem pro odepření převzetí díla. Jestliže objednatel bez řádného důvodu odmítne dílo převzít nebo se k převzetí díla nedostaví, platí, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem převzato dnem, kdy objednatel odmítl dílo převzít. Předání a převzetí díla je považována rovněž za uskutečněné, když objednatel začne dílo užívat.

 1. Odstoupení od smlouvy

13.1.       Obě strany mají právo odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených zákonem.

13.2.       Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud dojde v průběhu realizace díla ke zvýšení ceny díla nejméně o 20% původní ceny díla dle čl. 3.6. podmínek.

13.3.       Jestliže objednatel odstoupí od smlouvy o dílo dle čl. 13.2. podmínek, nepřísluší mu žádný nárok na náhradu škody.

13.4.       Pokud zhotovitel odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů porušení povinností objednatelem, vzniká zhotoviteli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši dle čl. 4.6. podmínek. Nárok zhotovitele na škodu převyšující výši smluvní pokuty, není ujednáním o smluvní pokutě dotčen. Stejně tak má zhotovitel nárok na úhradu všech doposud prokazatelně vynaložených nákladů.

 1. Rozhodčí doložka

14.1.       Smluvní strany se zavazují řešit své spory nejdříve vzájemným jednáním. Nebude-li při jednání dosaženo vzájemné dohody, dohodly se smluvní strany se výslovně, že spory, jež vzniknou v budoucnu z právních vztahů, založených  smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou řešit v jednostupňovém rozhodčím řízení, před nezávislým ad-hoc rozhodcem Filipem Santini, Božkovská 25, 32600 Plzeň, dle zák.č. 216/1994 Sb.  Smluvní strany výslovně pověřují rozhodce, že spor může rozhodnout i podle zásad spravedlnosti a rozhodčí nález nemusí obsahovat odůvodnění. V ostatním se práva a povinnosti rozhodce i účastníků budou řídit zákonem č.216/1994 Sb. Strany se výslovně dohodly, že se v řízení budou dále řídit Rozhodčím a Poplatkovým řádem rozhodce uveřejněného na www.arbitr777.wz.cz, přičemž berou na vědomí, že se nejedná o obecně platnou právní normu ale dohodnutou smluvní podmínku, a dále se řídí podpůrně OSŘ.

 1. Ostatní ustanovení

15.1.       Pokud by měla být jednotlivá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nebo smlouvy neúčinná nebo neproveditelná nebo by se neúčinnými nebo neproveditelnými stala, pak se to nedotkne platnosti ostatních ustanovení všeobecných obchodních podmínek nebo smlouvy.

15.2.       Obsah smlouvy je považován za důvěrný a je označen jako obchodní tajemství, to zavazuje strany, že se o obsahu smlouvy nesmějí zmiňovat třetím osobám. Porušení této povinnosti je poškozenou stranou sankcionováno pokutou ve výši 50.000 Kč, kterou povinná strana uhradí straně poškozené do 15 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě pokuty.

15.3.       Pro účely doručení platí, že strany užívají pro korespondenci adresu, uvedenou ve smlouvě či na faktuře. Změnu adresy či adresy pro doručení jsou strany povinny písemně oznámit bezodkladně sobě navzájem. Za doručenou se považuje prokazatelně odeslaná zásilka prostřednictvím držitele doručovací licence a to 15. den ode dne prokazatelného data odeslání na adresu uvedenou ve smlouvě. V případě komunikace e-mailem se za doručenou zásilku považuje zásilka s doručeným potvrzením nebo zásilka, na kterou adresát odpověděl.

15.4.       Pokud některá ze stran odmítne prokazatelně poskytnout oprávněně požadovanou součinnost, platí, že strana, která o součinnost požádala, a nedostalo se jí součinnosti, je zbavena odpovědnosti za škody neposkytnutím součinnosti vzniklé.

15.5.       Smlouvu a podmínky lze měnit a doplňovat pouze písemně.

                                                                                                                                                NOVASAVE s.r.o.